10 zile slăbire sislin.

Dieta cu ouă: 10 kg în doar 7 zile! Iată cât de simplu este de ținut

Şi a prăznuit Iosia Paştile în Ierusalim în cinstea Domnului Dumnezeului său şi a jertfit pasha în paisprezece zile ale lunii întâi, aşezând preoţii după rândul lor, împodobiţi în templul Domnului. Şi a poruncit leviţilor, slujitorilor la cele sfinte ale lui Israel, să se sfinţească pe sine Domnului în templul pe care l-a zidit Solomon, fiul regelui David.

Sfaturi Clare Despre Cum sa slabești repede 1 kilogram pe zi

Şi pregătiţi mieii pentru Paşti după neamurile şi după familiile voastre, după rânduiala lui David, regele lui Israel, şi după 10 zile slăbire sislin lui Solomon, fiul lui. Şi stând în templu după rânduiala părinţilor, cuvenită vouă leviţilor, cei ce staţi în şir înaintea fraţilor voştri din Israel, 6. Cu rânduială jertfiţi Paştile, şi pregătiţi jertfele fraţilor voştri, şi faceţi Paştile după porunca Domnului, care s-a dat lui Moise". Şi a dăruit Iosia poporului care se afla de faţă, din miei şi din iezi treizeci de mii, viţei trei mii; acestea din turmele regelui s-au dat, după făgăduinţa sa, poporului, preoţilor şi leviţilor.

Şi au dat 10 zile slăbire sislin şi Zaharia şi Iehiel, ispravnicii templului Domnului, preoţilor pentru Paşti, oi două mii şase sute, viţei trei sute. Şi Iehonia şi Semaia şi Natanael, fratele său, şi Haşabia şi Ieiel şi Ioram, cei peste mii, au dat leviţilor pentru Paşti, oi cinci mii, viţei şapte sute.

Şi după ce s-au făcut acestea cu bună-cuviinţă, au stat preoţii 10 zile slăbire sislin leviţii, având azimele după seminţii şi după capii de familie înaintea poporului, ca să aducă Domnului după cele scrise în cartea lui Moise. Şi au fript pasha la foc, cum se cuvine şi jertfele le-au fiert în căldări şi în tingiri, cu bun miros, şi le-au adus la toţi cei din popor. Şi după acestea au gătit pentru ei înşişi şi pentru preoţi, fraţii lor, fiii lui Aaron, pentru că preoţii aduceau grăsimile până la căderea nopţii, şi leviţii au gătit lor şi preoţilor, fraţii lor, fiii lui Aaron.

Şi cântăreţii templului Domnului, fiii lui Asaf, erau în rândul lor, după cum a rânduit David.

10 zile slăbire sislin

Şi Asaf şi Zaharia şi Iedutun, dregătorul regelui, Şi portarii stăteau fiecare la poarta lui, fiindcă nimănui nu-i era îngăduit să-i treacă rândul. Şi leviţii, fraţii lor, au gătit pentru ei. Şi s-au săvârşit cele de jertfă Domnului, ca în acea zi să se sărbătorească Paştile şi să se aducă jertfele pe jertfelnicul lui Dumnezeu, după porunca regelui Iosia.

Şi au prăznuit fiii lui Israel câţi se aflau de faţă, în vremea aceasta, Paştile şi praznicul azimelor, şapte zile. Şi nu s-au sărbătorit Paşti ca acestea în Israel, din zilele lui Samuel proorocul. Şi toţi regii lui Israel n-au sărbătorit Paşti ca acestea, cum le-au sărbătorit Iosia şi preoţii şi leviţii şi Iudeii, şi tot Israelul, şi cei ce s-au aflat în locuinţa lor în Ierusalim.

În anul al optsprezecelea al domniei lui Iosia, s-au sărbătorit Paştile acestea. Şi s-au îndreptat faptele lui Iosia înaintea Domnului lui, cu inimă plină de evlavie. Şi lucrurile despre 10 zile slăbire sislin s-au scris în vremurile cele mai dinainte, despre cei ce au păcătuit şi au făcut nelegiuiri înaintea Domnului, mai mult decât orice neam şi împărăţie, şi cele ce au amărât sufletul lui, cum şi cuvintele cu care Domnul a mustrat pe Israel.

Şi după toate lucrurile acestea ale lui Iosia, s-a întâmplat ca 10 zile slăbire sislin, regele Egiptului, să vină cu război în Carchemiş, pe Eufrat.

Cum sa Slabesti Rapid 10Kg (1Kg pe zi)

Şi a ieşit în întâmpinarea lui Iosia şi a trimis la el regele Egiptului, zicând: Ce este mie şi ţie, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta sunt eu trimis de la Domnul Dumnezeu, Ci spre Eufrat se îndreaptă războiul meu.

10 zile slăbire sislin

Şi acum Domnul cu mine este şi Domnul cu mine sârguind este. Depărtează-te de la mine şi nu sta împotriva Domnului. Şi n-a întors de la el Iosia carul său, ci a pornit război, neluând aminte la cuvintele lui Ieremia proorocul, cuvinte din gura Domnului, şi a intrat cu el în luptă în câmpia Meghidonului. Şi s-au coborât dregătorii la regele Iosia, şi a zis regele slugilor sale: Scoateţi-mă din luptă, că am slăbit foarte.

10 zile slăbire sislin

Şi îndată l-au scos pe el slugile lui din rândul de bătaie, şi el s-a suit în al doilea car al lui şi, ajungând la Ierusalim, şi-a sfârşit viaţa şi a fost îngropat în mormântul părinţilor săi.

În toată Iudeea au jelit pe Iosia şi a plâns Ieremia proorocul pentru Iosia; şi căpeteniile cu femeile l-au plâns până în ziua de astăzi. Şi s-a dat aceasta, ca să se facă totdeauna la tot neamul lui Israel.

10 zile slăbire sislin

Şi acestea sunt scrise în cartea celor povestite despre regii lui Iuda, de asemenea şi faptele pe care le-a săvârşit Iosia şi mărirea lui şi înţelepciunea lui în legea Domnului. Iar cele ce s-au făcut de el mai înainte şi cele de acum s-au scris în Cartea regilor lui Israel şi ai lui Iuda. Şi căpeteniile poporului au luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, l-au pus rege în locul lui Iosia, tatăl lui, fiind de douăzeci şi trei de ani.

Şi a domnit în Iuda şi în Ierusalim trei luni.

10 zile slăbire sislin

Şi l-a mutat regele Egiptului, ca să nu domnească în Ierusalim. Şi a păgubit pe popor cu o sută de talanţi de argint şi cu un talant de aur.

Uite cum slăbești 10 kilograme în doar 10 zile!

Şi a legat Ioiachim pe dregătorii cei mari, şi pe Zarachi, fratele său, prinzându-l, l-a dus în Egipt. Şi 10 zile slăbire sislin Ioiachim de douăzeci şi cinci de ani când s-a făcut rege în Iuda şi în Ierusalim şi a făcut rău înaintea Domnului.

🍀 Dieta ca cu apa: Poti slabi 12 kg intr-o luna - Eu stiu TV

Şi 10 zile slăbire sislin acestuia s-a suit Nabucodonosor, regele Babilonului, şi, legându-l cu legături de aramă, l-a dus în Babilon. Şi din sfinţitele vase ale Domnului, luând Nabucodonosor şi ducându-le, le-a agăţat în templul lui, în Babilon. Şi cele ce s-au scris despre el şi despre necurăţia lui şi despre nelegiuirea lui, s-au scris în Cartea Cronicilor regilor. Şi în locul lui Ioiachim a domnit fiul lui, care, când a ajuns rege, era de optsprezece ani.

Şi a domnit trei luni şi zece zile în Ierusalim şi a făcut rău înaintea Domnului. Şi după un cunoștințe despre pierderea în greutate, trimiţând Nabucodonosor, l-a mutat în Babilon, împreună cu vasele cele sfinte ale Domnului. Şi a pus pe Sedechia rege în 10 zile slăbire sislin şi în Ierusalim, în vârstă de douăzeci şi unu de ani. Şi a domnit unsprezece ani şi a făcut rău înaintea Domnului şi nu s-a ruşinat de cuvintele care s-auţ grăit prin Ieremia proorocul din gura Domnului.

Şi fiind legat cu jurământ de regele Nabucodonosor 10 zile slăbire sislin numele Domnului, el a călcat jurământul şi a fost îndepărtat din domnie. Şi învârtoşându-şi cerbicea şi inima sa, a călcat cele legiuite ale Domnului Dumnezeului lui Israel.

Şi fruntaşii poporului şi ai preoţilor au făcut multe nelegiuiri, mai multe decât toate necurăţiile tuturor neamurilor, şi au pângărit templul Domnului cel sfinţit în Ierusalim. Şi a trimis Dumnezeul părinţilor lor pe îngerul Său să-i cheme, întrucât îi ocrotea pe ei şi locaşul Său.

Iar ei îşi băteau joc de vestitorii Lui, şi în ziua în care a grăit Domnul; ei batjocoreau pe proorocii Lui, până ce, mâniindu-Se El pe poporul Său pentru păgânătăţi, a poruncit regilor Caldeilor să se suie împotriva lor. Aceştia au omorât pe tinerii lor cu sabia împrejurul sfântului lor locaş şi nu le-a fost milă de cel tânăr şi de fecioară şi de bătrân, şi de cel mai tânăr al lor.

Ci pe toţi i-au dat în mâinile lor, şi toate vasele sfinte ale Domnului, cele mari şi cele mici, şi vasele chivotului lui Dumnezeu. Şi luând vistieria regelui, au dus-o în Babilon şi au ars templul Domnului.

Şi au surpat zidurile Ierusalimului şi turnurile lui le-au ars cu foc şi au făcut netrebnice toate cele mărite ale lui şi pe cei scăpaţi de ascuţişul sabiei i-au dus în Babilon. Şi au fost slugi lui Nabucodonosor şi fiilor lui, până ce au venit Perşii stăpâni, ca să se împlinească cuvântul Domnului care a fost în gura lui Ieremia, până ce pământul se va bucura de odihnele sale în tot timpul pustiirii lui, odihnind până la împlinirea celor şaptezeci de ani.

Domnind Cirus peste Perşi, în anul întâi, ca să se împlinească cuvântul Domnului grăit prin gura lui Ieremia, 2.

Incepe cu Curatenia din Camara si Frigider

A ridicat Domnul duhul lui Cirus, regele Perşilor, şi a vestit în tot regatul său prin grai şi prin scrisori, zicând: 3. Şi mi-a poruncit mie să zidesc Lui templu în Ierusalimul cel din Iuda. Dacă este cineva dintre voi din neamul lui Iuda, Domnul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalimul din Iudeea şi să zidească iarăşi templul Domnului lui Israel; căci Acesta este Domnul, Cel care locuieşte în Ierusalim. Drept aceea, câţi locuiesc în partea locului, în ţinutul acela, să-i ajute, 7.

Cu aur şi cu argint, cu dări, cu cai şi cu vite împreună cu ceilalţi, care la rugăciune sunt puşi în templul Domnului din Ierusalim. Şi căpeteniile seminţiilor lui Iuda şi Veniamin, preoţii şi leviţii, şi toţi cărora le-a trezit Domnul duhul, ca să se suie să zidească iarăşi templul Domnului din Ierusalim, 9.

Şi cei din jurul lor au ajutat în toate cu argint şi cu aur, cu cai, cu dobitoace şi cu nenumărate daruri făcute de cei al căror duh fusese trezit. Şi regele Cirus a scos vasele sfinte ale Domnului pe care le adusese Nabucodonosor din Ierusalim şi le aşezase în templul lui. Şi scoţându-le, Cirus, regele Perşilor, le-a dat lui Mitridate, vistiernicul său.

Şi prin acesta s-au dat în seama lui Şeşbaţar, cârmuitorul Iudeii. Şi numărul acestora era: pahare 10 zile slăbire sislin aur o mie, şi pahare de argint o mie, căţui de argint douăzeci şi nouă, năstrape pantalon subtire pentru corp aur treizeci, de argint două mii patru sute zece, şi alte vase o mie.

Şi au fost aduse de Şeşbaţar în Ierusalim împreună cu cei întorşi din robie din Babilon. Iar în 10 zile slăbire sislin domniei lui Artaxerxe, regele Perşilor, Bilşam şi Mitridate, Tabeel şi Rehum cârmuitorul, împreună cu Şimşai scriitorul şi tovarăşii lor care locuiau în Samaria şi în alte locuri, au scris împotriva celor ce locuiesc în Ierusalim şi în Iudeea o scrisoare iscălită: Cunoscut să fie acum domnului nostru, regele, că Evreii, suindu-se de la voi la noi, venind la Ierusalim, cetatea cea răzvrătită şi vicleană, zidesc pieţele şi zidurile ei le repară, şi pun temelia templului.

Deci, de se va zidi cetatea aceasta şi se vor sfârşi r madhavan pierde in greutate, bir nu vor suferi a da, ci şi regilor vor sta împotrivă. Şi, fiindcă au început clădirea templului, am socotit că este bine să nu trecem aceasta cu vederea, Ci să înştiinţăm pe domnul nostru, regele, că, dacă vrei să cercetezi cu amănuntul cronicile părinţilor tăi, Atunci vei afla în cronici însemnări despre acestea şi vei cunoaşte că cetatea aceasta era răzvrătită, tulburând regi şi cetăţi.

Şi Evreii răzvrătiţi încă din vremuri vechi urzesc răscoale, pentru care pricină şi cetatea aceasta a fost pustiită. Acum dar arătăm ţie, stăpâne rege, că de se va zidi din nou cetatea aceasta şi se vor ridica zidurile ei, nu te vei mai coborî în Cele-Siria şi Fenicia". Atunci a răspuns regele lui Rehum cronicarul şi cârmuitorul, lui Bilşam şi lui Şimşai scriitorul şi celorlalţi, care împreună cu ei se sfătuiesc şi locuiesc în Samaria şi în Siria şi în Fenicia, cele scrise mai jos: Şi că locuitorii au urzit răscoale şi războaie în ea şi că regi tari şi cruzi au fost în Ierusalim, stăpânind şi bir luând de la Cele-Siria şi de la Fenicia.

Acum dar am poruncit să fie opriţi oamenii aceia a zidi cetatea şi să purtaţi de grijă ca să nu se mai întâmple nimic împotriva acestei porunci. Şi să nu meargă mai departe răutatea, ca regii să se tulbure". Atunci, citindu-se cele scrise de regele Artaxerxe, Rehum şi Şimşai scriitorul şi cei ce se sfătuiau împreună cu ei, pornind în grabă la Ierusalim, cu cai şi cu mulţime de luptă, au început a opri pe cei ce zideau.

Şi a fost oprită zidirea locaşului sfânt din Ierusalim până în al doilea an al domniei lui Darius, regele Perşilor. Şi pe când domnea Darius, a făcut ospăţ mare tuturor celor de sub ascultarea lui şi tuturor celor născuţi din casa lui, 2. Şi tuturor dregătorilor celor mari ai Mediei şi ai Persiei şi tuturor satrapilor şi căpeteniilor oştirii şi cârmuitorilor de ţinuturi de la India până la Etiopia, care erau în cele o sută douăzeci şi şapte de satrapii. Şi după 10 zile slăbire sislin au mâncat şi au băut şi după ce s-au săturat, s-au risipit; iar regele Darius s-a dus la aşternutul său şi a adormit şi s-a deşteptat.

Atunci cei trei tineri, din garda regelui, care păzeau pe rege, au zis unul către altul: 5. Să spunem fiecare dintre noi câte un cuvânt, să vedem al cui va fi mai tare, iar al cărui cuvânt va fi mai înţelept, aceluia îi va da lui regele Darius daruri mari şi laude mari; 6.

Asevedeași